Základné informácie a poplatky

Zakladné informácie
o štúdiu

 1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.
   
 2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
   
 3. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
   
 4. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v základnej umeleckej škole sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Základné vzdelávanie a výchova.
   
 5. Od školského roku 2008/2009 poskytujú základné umelecké školy primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Žiaci 1. až 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia a žiaci 1. až 4. ročníka druhej časti prvého stupňa zákadného štúdia základnej umeleckej školy sa vzdelávajú podľa školských vzdelávacích programov.
   
 6. Žiaci posledného ročníka primárneho umeleckého vzdelávania, nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania, druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých ukončujú štúdium záverečnou skúškou. Škola im vydá záverečné vysvedčenia podľa § 11 vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
   
 7. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
  • na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka
  • ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
  • ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádi príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.

  Poplatky:

  Pri platbe cez internet-banking odporúčame uviesť do správy pre prijímateľa meno žiaka, ročník a meno vyučujúceho pedagóga, aby nevznikali problémy s identifikáciou platieb.

  IBAN: SK55 0200 0000 0016 6209 4151 / školné

  IBAN: SK51 0900 0000 0050 3520 0312 / príspevok do RZ

  Školné

  Hudobný odbor:

  6,30 € / mesiac – prípravné štúdium
  6,30 € / mesiac – individuálne vyučovanie
  6,30 € / mesiac – dospelí študenti nad 18 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní

  Výtvarný odbor:

  4,80 € / mesiac – prípravné štúdium
  4,80 € / mesiac – skupinové vyučovanie
  4,80 € / mesiac – dospelí študenti nad 18 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní

  Literárno-dramatický odbor:

  4,80 € / mesiac – prípravné štúdium
  4,80 € / mesiac – skupinové vyučovanie
  4,80 € / mesiac – dospelí študenti nad 18 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní

  Tanečný odbor:

  4,80 € / mesiac – prípravné štúdium
  4,80 € / mesiac – skupinové vyučovanie
  4,80 € / mesiac – dospelí študenti nad 18 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní

  Príspevok do fondu rodičovského
  združenia Harmónia pri ZUŠ

  Výška príspevku vo všetkých odboroch je 2 € / mesiac. Platby sa najčastejšie uskutočňujú dvakrát ročne na začiatku prvého a druhého polroka. Ak našu školu navštevujú viac ako dve deti z jednej rodiny, príspevok do fondu Rodičovského združenia sa platí len za dve deti.  

  Požičanie školského nástroja

  1 € / mesiac, tj. 10 € / rok