Študijné odbory

Hudobný odbor

Hudobný odbor je najpočetnejší a ponúka možnosť študovať hru na klavíri, keyboarde, husliach, viole, violončele, kontrabase, akordeóne, akustickej a elektrickej gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, bicích nástrojoch a sólovom speve. Žiaci majú možnosť hrať a spievať aj v rôznych komorných zoskupeniach. 

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia hry na nástroji a spevu je hudobná náuka, kde žiaci získavajú potrebné vedomosti z oblasti teórie a dejín hudby. Žiaci našej ZUŠ sa pravidelne zúčastňujú rôznych interpretačných súťaží, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Veľmi nás teší aj fakt, že každoročne sa časť z nich rozhodne pre ďalšie štúdium na konzervatóriách, resp. na umeleckých vysokých školách. Okrem vlastných aktivít (výchovné, interné a verejné koncerty) sa naša škola významne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote nie len Stropkova, ale i širokého okolia. Spolu so žiakmi často účinkujú na jednotlivých podujatiach aj pedagógovia školy.

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je u nás po hudobnom odbore druhý najpočetnejší a každoročne o štúdium v ňom prejaví záujem množstvo detí. Vyučovanie vo výtvarnom odbore je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie výtvarných techník: kresby, maľby, grafiky, modelovania a keramiky. V poslednom období sa záujem pedagógov a žiakov zameriava aj na nové techniky: maľbu na hodváb, porcelán a sklo, batikovanie, tiffany, výrobu šperkov a dekoratívnych predmetov, fotografiu, či prácu v grafických programoch.

Žiaci výtvarného odboru každoročne vystavujú svoje práce vo výstavnej sieni MsKS alebo v našej škole. Pravidelne sa zúčastňujú výtvarných súťaží, organizujú rôzne podujatia – návštevy galérií, tvorivé pobyty a výtvarné dielne. Talentovaní žiaci sa pripravujú na stredné a vysoké školy výtvarného zamerania a úspešne pokračujú v umeleckých štúdiách.

Tanečný odbor

Žiaci tanečného odboru sa venujú výučbe tanca v  najrozmanitejších žánroch – klasický, ľudový, moderný scénický tanec, disco, jazz atď. Vyhľadávajú sa talentované deti už v materských školách a pracuje sa s nimi v rámci prípravného štúdia. Žiaci tanečného odboru sa úspešne zúčastňujú rôznych tanečných súťaží a festivalov a reprezentujú školu na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta Stropkov.

Okrem účinkovania na verejných koncertoch, býva mimoriadne úspešný aj koncert žiakov tohto odboru, na ktorom spravidla vystupujú žiaci od tých najmenších až po dospelých. Pedagógovia sú aj autormi jednotlivých choreografií, v  ktorých  žiaci preukazujú svoj tanečný talent. 

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor zahŕňa dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti. Žiaci sa učia kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom, pričom postupne odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie.

Tým sa štúdium v literárno-dramatickom odbore zároveň stáva aj vhodnou prípravou na povolania, ktorých úspech závisí od schopnosti komunikácie, pohotového a zrozumiteľného vyjadrovania a od schopnosti vytvárania dobrých medziľudských vzťahov.

Každoročne sa žiaci literárno-dramatického odboru úspešne zúčastňujú súťaží v prednese poézie a prózy a účinkujú na rôznych podujatiach školy a mesta Stropkov. Hoci len pomerne malé percento absolventov tohto odboru pokračuje v štúdiu na umeleckých školách, cieľom vyučovania je v prvom rade vychovávať z detí a mládeže kultivovaných divákov, schopných vnímať dramatické umenie a čitateľov orientujúcich sa v hodnotnej literatúre.