Prijímacie konanie

Čas a miesto
konania

Podľa vyhlášky č. 324/2008 par. 5, ods. 2 o základnej umeleckej škole sa prijímacie pohovory konajú do všetkých odborov ZUŠ v čase od 1. apríla do 15. júna daného kalendarného roka. Riaditeľ školy špeciálnym rozhodnutím určí ich spôsob a organizáciu. Prijímacie pohovory sa konajú v budove školy. Miestnosti konania prijímacích pohovorov do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenke pri vchode do budovy ZUŠ.

Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webstránke, v novinách Stropkovské spektrum a prostredníctvom mestského rozhlasu. Informovať sa môžte aj na tel. č. 054 / 742 25 98, prípadne mailom na zakumes@centrum.sk

Požiadavky:

Hudobný odbor

Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a  zaspieva krátku melódiu (niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

Tanečný odbor

Skúmame dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbát, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.

Literárno-dramatický odbor

Skúmame fantáziu, čistotu reči, resp. výslovnosť prostredníctvom prednesu básničky alebo dramatizovaným hraním s pomocou učiteľky. 

Výtvarný odbor

Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ podľa vlastného výberu – tému s figurálnym námetom. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí kresba, kompozícia a farebné ladenie.

Rozhodnutie o prijatí

Každé dieťa, ktoré prešlo  prijímacím pohovorom,  sa  vyhodnotí. Výsledok sa zaeviduje v prijímacom protokole.  Potom v zákonnej lehote  odovzdáme rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

Nástup do ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky na uhradenie školného a  príspevku do fondu Rodičovského združenia.