Najčastejšie otázky

Prihlásenie
na štúdium

Ako sa dá prihlásiť na štúdium?

Vyplnením prihlášky a úspešným absolvovaním prijímacích pohovorov.
Ďalšie informácie nájdete na stránke Prijímacie konanie.

Prijímate žiakov aj v priebehu školského roka?

Len výnimočne, a to v prípade uvoľnenia miest na základe odhlásenia sa žiakov počas školského roka.

Je štúdium na ZUŠ obmedzené vekom?

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu prevažne pre žiakov základných a stredných škôl, ale poskytuje aj štúdium pre dospelých.
Do prípravného ročníka hudobného a literárno-dramatického odboru prijímame deti od 6 rokov (resp. deti, ktoré sú žiakmi 1. triedy na základnej škole), do prípravného ročníka výtvarného a tanečného odboru prijímame deti už od 5 rokov.

Musia absolvovať prijímacie pohovory aj deti, ktoré idú do prípravky?

Áno.


Školné a
poplatky

Platí sa školné?

Áno. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
Ďalšie informácie nájdete na stránke Základné informácie, sekcia Poplatky.

Čo znamenajú špecifické symboly na poštovej poukážke?

Pomocou týchto symbolov sa odlišujú jednotlivé odbory:

 1. hudobný
 2. výtvarný
 3. literárno-dramatický
 4. tanečný

Ďalej sa uvádza školský rok (1718 pre 2017/2018) a obdobie, za ktoré sa platba realizuje (0901 pre prvý polrok, 0206 pre druhý polrok).

Príklad: Variabilný symbol pre platbu v hudobnom odbore za druhý polrok školského roku 2017/2018 bude vyzerať následovne: 1 1718 0206.

Ako môžem zaplatiť školné a poplatok do fondu Rodičovského združenia?

Platby sa realizujú prevodom na účet alebo poštovou poukážkou, ktorú žiaci dostávajú od svojho pedagóga.
Pri platbe prostredníctvom internet-bankingu alebo poštovou poukážkou, musí žiak priniesť učiteľovi doklad o zaplatení školného (ústrižok poštovej poukážky alebo vytlačené potvrdenie o prevode prostredníctvom internet-bankingu).

Za akých okolností môžem požiadať o zľavu na školnom?

Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 


Hudobný
odbor

Nemáme hudobný nástroj, môžeme si ho požičať zo ZUŠ?

Podľa kapacitných možností požičiavame husle a priečnu flautu.

Je hudobná náuka povinná?

Áno, hudobná náuka je povinný a klasifikovaný predmet pre všetkých žiakov hudobného odboru. V prípade, že žiakovi stanovený termín hudobnej náuky pre daný ročník nevyhovuje, môže po dohode s pedagógom navštevovať konzultačné hodiny pre individuálne štúdium hudobnej náuky.


Záverečné
skúšky

Sú záverečné skúšky povinné?

Áno. V prípade, že sa ich žiak nezúčastní, nemôže dostať záverečné vysvedčenie a nemá nárok na postup do vyššieho stupňa štúdia.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky žiak dostane záverečné vysvedčenie spolu s potvrdením o vykonaní záverečnej skúšky a riadnom ukončení daného stupňa štúdia. Žiak potom môže pokračovať v štúdiu na ďalšom stupni.

V ktorých ročníkoch sa konajú záverečné skúšky?

 1. Prvé skúšky sú vo 4. ročníku prvého stupňa základného štúdia (vo všetkých odboroch).
 2. Druhé skúšky sú vo 4. ročníku druhého stupňa základného štúdia (vo všetkých odboroch) a v 8. ročníku výtvarného odboru. Postupne sa budú konať druhé záverečné skúšky vo všetkých odboroch až vo 4. ročníku druhého stupňa základného štúdia, čo súvisí s prechodom na nový systém vzdelávania podľa Školského vzdelávacieho programu.
 3. Tretie záverečné skúšky sa konajú vo 4. ročníku II. stupňa základného štúdia.
 4. Štvrté záverečné skúšky sa konajú vo 4. ročníku štúdia pre dospelých.

  Pozn. Povinnou súčasťou záverečných skúšok je aj verejné vystúpenie (v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore), resp. výstava prác vo výstavnej sále (vo výtvarnom odbore).


Rôzne

Ako sa dá odhlásiť zo štúdia?

O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:

 • na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka
 • ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádi príspevok na čiastočnú úhradu študijných nákladov podľa §49 ods. 4 až 6 školského zákona

Učí sa v ZUŠ cez školské prázdniny?

Nie, prázdniny a štátne sviatky platia v ZUŠ rovnako ako na základných a stredných školách na Slovensku.