História

História Základnej umeleckej školy
Františka Veselého

Základná umelecká škola Františka Veselého v Stropkove (ďalej ZUŠ F. Veselého) začala písať svoje dejiny 1. septembra 1964 ako Ľudová škola umenia (ďalej ĽŠU). Vznik tejto ustanovizne bol dôležitým krokom v rozvoji umeleckého nadania obyvateľov mesta a blízkeho okolia a hodnotným prínosom pre rozvoj kultúry v regióne. V bulletine vydanom pri príležitosti 10. výročia Ľudovej školy umenia v Stropkove sa v tejto súvislosti uvádza, že prvé iskry záujmu o hudobné vzdelávanie v našom meste zapálili v rokoch 1952 - 1956 učitelia Eugen Čepeľa a Alžbeta Kuzmová. Rokmi však pribúdalo mládeže, ktorá sa chcela učiť hre na hudobných nástrojoch. Riaditeľstvo Domu osvety v Stropkove vyšlo v ústrety týmto záujmom a založilo 2. marca 1956 hudobný kurz. Navštevovalo ho 91 žiakov, ktorých viedol Ladislav Havlíček s manželkou Anastáziou. Štúdium prebiehalo v drevenej budove, v ktorej boli aj priestory osemročnej strednej školy. Vyučovala sa hra na husliach, klavíri a akordeóne, pripravovali sa literárne besiedky a amatérske divadelné predstavenia. Hudobnému kurzu pri Dome osvety sa podarilo pripraviť pôdu pre ďalší vývoj hudobného vzdelávania, ktorého priamym pokračovaním sa stalo založenie Ľudovej školy umenia v roku 1964.

Prvým riaditeľom novovzniknutej Ľudovej školy umenia bol Michal Kolcun, ktorý zároveň vyučoval  hru na klavíri a hudobnú náuku. Tento predmet neskôr vyučovali Anastázia Havlíčková a Jozef Mražik,  hru na akordeóne vyučoval Jozef Kačmár st. Škola mala k dispozícii tri učebne v pravom krídle budovy gymnázia. V roku 1968 sa riaditeľkou školy stala Eva Bedruňová, ktorá školu viedla do roku 1990. V roku 1973 sa Ľudová škola umenia presťahovala do prenajatej budovy na Ulicu mládeže.

Nové priestory poskytovali väčšie možnosti pre rozvoj školy. K hudobnému odboru pribudol výtvarný odbor pod vedením Kataríny Šimkovej. Aktívnu umeleckú činnosť vyvíjal novovzniknutý akordeónový súbor založený Jozefom  Kačmárom st. Škola usporadúvala výstavy, výchovné koncerty, slávnostné koncerty pri rôznych príležitostiach, návštevy kultúrnych podujatí v Prešove a Košiciach.

V roku 1978 vznikol pod vedením Ľudmily Jakubčovej spevácky zbor Maľovaný svet, ktorý dôstojne reprezentoval školu na významných podujatiach a súťažiach.

Postupom času sa škola rozrastala nielen o nových žiakov, ale aj učiteľov. V dychovom oddelení pribudli Dušan Leško, v klavírnom Drahomíra Stašková a v husľovom Jozef Kačmár ml. Do výtvarného odboru nastúpili Edita Fedorková a Viera Guzlejová.

1. septembra 1988 bol založený literárno - dramatický odbor a jeho prvou učiteľkou sa stala Mgr. Eva Bandžuchová. Vyučovacím predmetom bolo dramatické a slovesné umenie.

Spoločenské zmeny v roku 1989 priniesli so sebou nielen zmenu v názve školy, ale aj v jej organizačnej štruktúre. V roku 1990 vystriedal v riadiacej funkcii Evu Bedruňovú Dušan Leško. Klavírne a  spevácke oddelenie sa v roku 1992 posilnilo príchodom Mgr. Natálie Čepovej. Neskôr do klavírneho oddelenia pribudli Dana Danková, Miroslava Prusáková (Polaščíková), Simona Petričková (Fedorišinová), v husľovom oddelení začali vyučovať RNDr. Ivan Zbihlej a Ľubomír Zásada, v akordeónovom Daniel Hic st. a v dychovom Daniela Obšajsníková (Hurná). Vo výtvarnom odbore vyučovali Mgr. Jana Bilecová, Martina Sakarová (Malačinová) a Mgr. Hedviga Šaková.

V roku 1998 sa Základná umelecká škola presťahovala na Športovú ulicu. Žiaci a ich pedagógovia nadobudli vlastnú budovu, ktorú po presťahovaní uvoľnil Okresný úrad v Stropkove. V tomto čase vyučovalo v škole deväť interných a štyria externí učitelia. 

Činnosť školy sa popri základnom vyučovacom procese zameriavala na organizovanie rôznych koncertov, výstav, výtvarných súťaží, na ktorých žiaci dosahovali výrazné úspechy (Bohúňova paleta, Novoročenky, Namaľuj si zdravie). 

V roku 2003 sa novým riaditeľom Základnej umeleckej školy stal Mgr. Miloslav Cimbala. V tom istom roku rozbehol nanovo svoju činnosť literárno - dramatický odbor pod vedením Mgr. Heleny Vargovej. Školský divadelný súbor Búrka sa úspešne umiestnil v krajskej súťažnej prehliadke detských divadelných súborov Rozprávkový Stropkov.
V roku 2004 odišla do dôchodku Eva Bedruňová,  v husľovom oddelení nahradil Barnabáš Hangonyi RNDr. Ivana Zbihleja, do speváckeho oddelenia pribudla Michaela Sušinová a do akordeónového oddelenia Mgr. Miroslav Bugir. V októbri 2004 bol založený tanečný odbor pod vedením Milana Vaňugu.

Činnosť školy sa zameriavala na vytvorenie nových súborových telies – školského orchestra a komorného speváckeho zboru. V máji 2005 sa po prvýkrát v histórii školy konala regionálna klavírna súťažná prehliadka pod názvom Stropkovská klavírna jar, ktorá nadviazala na dlhoročnú tradíciu školskej klavírnej súťažnej prehliadky. Založila sa tradícia školskej keyboardovej súťažnej prehliadky.

Do pedagogického kolektívu pribudli Zdenka Petriľaková (Rothová) a Mgr. Tomáš Jakubčo ako korepetítori speváckeho zboru Maľovaný svet, Mgr. Lenka Bangová vyučujúca hru na akordeóne, Mgr. Zuzana Dravecká - Mikulová učiteľka hry na zobcovú a priečnú flautu, Mgr. art. Branislav Dravecký  učiteľ hry na klarinet, Július Illeš st. a Július Illeš ml. vyučujúci hru na husliach. 

Dňa 27. mája 2005 bol škole pri príležitosti 40. výročia jej založenia udelený názov Základná umelecká škola Františka Veselého. 

V ďalších rokoch ZUŠ F. Veselého pokračovala v plnení svojej základnej úlohy - umožniť umelecké vzdelávanie širokej verejnosti a podnecovať mládež k tvorivosti a túžbe po umeleckých činnostiach. 

V auguste 2013 vedením ZUŠ F. Veselého bola poverená a v januári 2014 vymenovaná do funkcie riaditeľky PaedDr. Miroslava Prusáková. Pod jej vedením začala škola písať ďalšiu kapitolu svojich dejín. 

Vo februári 2019 sa novým riaditeľom stal Mgr. Miloslav Cimbala.

 

Základná umelecká škola Františka Veselého
v súčasnosti

ZUŠ F. Veselého poskytuje žiakom základné umelecké vzdelávanie. Je to moderná umelecká škola, ktorá vychováva umením, k umeniu a pre umenie s dôrazom na rozvoj talentu detí od predškolského veku až po dospelosť. Je školou, kde sa venuje osobitná starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam podľa nového školského vzdelávacieho programu. Každému žiakovi poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorom zo študijných odborov, čím mu umožňuje pripraviť sa na umelecké vzdelávanie vyššieho stupňa. Škola uskutočňuje kvalitné umelecko - vzdelávacie projekty známe v rámci mesta a regiónu.

ZUŠ F. Veselého sa nachádza na Športovej ulici v Stropkove, v ktorej sídli riaditeľstvo a  prebieha vyučovanie v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom. V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, kontrabase, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, spev a hudobná náuka, štvorručná hra na klavíri, komorná hra, súborová hra. V škole pôsobí spevácky zbor Maľovaný svet, komorný spevácky súbor, akordeónový súbor a školský orchester. Vo výtvarnom odbore sa vyučuje kresba, maľba, grafika, modelovanie, základy keramiky, dekoratívne činnosti a práca s materiálmi. Literárno – dramatický odbor poskytuje vyučovanie predmetov dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore, základy a dejiny dramatickej tvorby. V tanečnom odbore sa vyučuje tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny a džezový tanec a tanečná prax.

Hudobný odbor

Hudobný odbor je najstarším a najpočetnejším odborom v ZUŠ F. Veselého. V súčasnosti škola poskytuje možnosť štúdia hry  na rôzne hudobné nástroje ( klavír, keyboard, akordeón, akustická a elektrická gitara, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, husle, viola, violončelo, kontrabas, bicie nástroje), spevu a pôsobenia v rôznych komorných zoskupeniach - akordeónovom súbore, školskom orchestri a speváckom zbore Maľovaný svet.

Klavírne a keyboardové oddelenie

Klavírne oddelenie vzniklo spolu so zrodom ZUŠ F. Veselého v roku 1964. Jeho prvou učiteľkou bola Anastázia Havlíčková. Moderné trendy podnietili vznik univerzálnych elektronických hudobných nástrojov. Jedným z nich sa stal keyboard,  príťažlivý širokou paletou akustických a rytmických efektov. 
Žiaci klavírneho a keyboardového oddelenia sa každoročne zúčastňujú triednych a verejných koncertov, školských súťaží, školskej a regionálnej súťažnej prehliadky Stropkovská klavírna jar. Mnohí absolventi klavírneho oddelenia pokračovali v štúdiu hry na klavíri na konzervatóriách a vysokých školách. Hre na tomto nástroji sa ako profesionálni interpreti a pedagógovia venujú – Drahomíra Stašková (Šlechtová) z triedy Gabriela Uličného a Evy Bedruňovej, Mgr.art. Renáta Rothová, Mgr. art. Dana Danková, PaedDr. Miroslava Prusáková (Polaščíková), Mgr. Simona Petričková (Fedorišinová), Aneta Poláková a Eva Palčisková z triedy Drahomíry Staškovej, MgA. Katarína Duchoňová Ph.D. (Mašlejová) a Mgr. Zdenka Petriľaková (Rothová) z triedy Ľudmily Jakubčovej. V súčasnosti v klavírnom oddelení vyučujú pedagógovia: Mgr. Natália Čepová – vedúca predmetovej komisie klavírneho a keyboardového oddelenia, Drahomíra Stašková DiS. art, Ľudmila Jakubčová, PaedDr. Miroslava Prusáková, Mgr. Zdenka Petriľaková, DiS. art, Mgr. Tomáš Jakubčo, DiS. art, Mgr. Ľudmila Veľasová, DiS. art

Spevácke oddelenie

Spevácke oddelenie vzniklo v roku 1992, jeho prvou učiteľkou bola Mgr. Natália Čepová. Pod jej vedením získala žiačka Bibiána Obrimčáková víťazstvo na celoslovenskej súťaži v speve francúzskeho šansónu v Bratislave, zúčastnila sa množstva speváckych súťaží a koncertných vystúpení v rôznych slovenských mestách, aktívne sa zapájala do kultúrneho života v Stropkove. Absolventka ZUŠ F. Veselého a Konzervatória v Bratislave pri príležitosti svojho benefičného divadelného predstavenia, monodrámy zo života Edith Piaf „Bude mi odpustené, pretože som veľmi milovala...“, darovala ZUŠ F. Veselého finančný dar – výťažok z dobrovoľného vstupného.                                                                                                              
V roku 2003 na miesto učiteľky spevu nastúpila Michaela Sušinová. Vystúpenia žiakov speváckeho oddelenia a komorného zboru pod vedením Michaely Sušinovej sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých kultúrnych podujatí v škole a meste. Popredné miesta získavali na rôznych speváckych súťažiach Martin Potoma a Frederika Kočišová. V štúdiu spevu na konzervatóriách pokračovali Jana Bučková, Petra Čahojová, Simona Matkobišová, Simona Perátová, Frederika Jobková, Vladimír Micenko a Martin Potoma.

Spevácky zbor Maľovaný svet

Spevácky zbor Maľovaný svet pod vedením Ľudmily Jakubčovej vznikol v roku 1978 a svoj názov získal podľa rovnomennej piesne Igora Bázlika. Táto pieseň, spolu s piesňami súčasných autorov a úpravami slovenských ľudových piesní, tvorí bohatý repertoár kolektívu. Za dlhú históriu svojej existencie účinkovaním v speváckom zbore Maľovaný svet prešli takmer všetci žiaci hudobného odboru. Spolu s Ľudmilou Jakubčovou, dlhoročnou dirigentkou speváckeho zboru, v tomto umeleckom kolektíve pracovali ako korepetítori Jozef Kačmár st., Dušan Leško, Drahomíra Stašková, Mgr. Natália Čepová, Mgr. Zdenka Petriľaková a Mgr. Tomáš Jakubčo. V posledných rokoch aktívne spolupracuje so speváckym zborom učiteľka spevu Michaela Sušinová, ktorá významnou mierou prispieva k rastu jeho umeleckej úrovne. Spevácky zbor Maľovaný svet je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života školy a mesta Stropkov. Od roku 2018 vedie spevácky zbor Michaela Sušinová, DiS. art.

Dychové oddelenie

Dychové oddelenie svoju činnosť začalo písať v roku 1981 príchodom Dušana Leška  vyučujúceho hru na zobcovú flautu. Hra na tento nástroj je odrazovým mostíkom aj pre štúdium hry na ďalšie dychové nástroje, či už drevené alebo plechové. So zvyšujúcim sa záujmom o hru na dychové nástroje sa postupne zaraďovali do vyučovacieho procesu také predmety ako hra na priečnu či altovú flautu, klarinet a saxofón. V priebehu ďalších rokov v dychovom oddelení vyučovali Marek Kizák, Mgr. Zuzana Dravecká – Mikulová, Mgr. art. Branislav Dravecký, Peter Orgován, Mgr. Veronika Mrázová a Michaela Rejdovjanová.                                                                                                                  
Žiaci dychového oddelenia sú stálymi účastníkmi školského orchestra a iných komorných zoskupení a spolu s ostatnými oddeleniami hudobného odboru sa značnou mierou podieľajú na koncertnej činnosti školy.

Akordeónové oddelenie

Akordeónové oddelenie patrí spolu s klavírnym oddelením k najstarším. Začalo sa formovať pri založení školy pod vedením Jozefa Kačmára st. Už od vzniku školy značný počet žiakov prejavoval záujem o hru na akordeóne. Od roku 1968 vyučovala hru na akordeóne Eva Bedruňová a od roku 1981 Dušan Leško. V súčasnosti v tomto odbore vyučuje Daniel Hic st., DiS.art, vedúci predmetovej komisie akordeónového, dychového, gitarového oddelenia a oddelenia strunových nástrojov. Medzi žiakov, ktorí pokračovali v štúdiu hry na akordeóne na konzervatóriách patria Pavol  Hic, Dušan Leško a Daniel Hic DiS. art st. z triedy Jozefa Kačmára st., Mgr. Silvia Dydňanská z triedy Dušana Leška, Jakub Vorobeľ z triedy Daniela Hica DiS. art st.
Súborová hra má na našej škole dlhú tradíciu. Umenie mladých akordeonistov je prezentované pri rôznych príležitostiach. Najčastejšie sú to triedne koncerty, výchovné koncerty, verejné koncerty organizované ZUŠ F. Veselého a Odborom školstva a kultúry Mesta Stropkov. 

Gitarové oddelenie

Gitarové oddelenie patrí medzi najmladšie oddelenia v hudobnom odbore, vzniklo v školskom roku 2012 / 2013. Mladí gitaristi sa aktívne zapojili do umeleckého života školy a sú účastníkmi mnohých koncertov. Pôsobili tu učitelia Mgr. Miroslav Nová, PaedDr. Ľuboslav Kaliňák. V súčasnosti v gitarovom oddelení vyučujú Daniel Hic DiS. art st., D. Hic ml., DiS. art, Viera Šutorová.

Oddelenie strunových nástrojov

Zakladateľom oddelenia strunových nástrojov bol Jozef  Kačmár ml. V priebehu rokov v tomto oddelení pôsobili  RNDr. Ivan Zbihlej, Ľubomír Zásada, Július Illeš st. a Július Illeš ml. Žiaci husľového oddelenia sú aktívnymi účastníkmi hudobného života školy a sú neoddeliteľnou súčasťou komorných zoskupení a školského orchestra. Absolventi husľového oddelenia našej školy sú členmi rôznych folklórnych súborov a hudobných skupín. Rastúca umelecká úroveň školského orchestra  si vyžiadala zaradenie do vyučovacieho procesu štúdium hry na kontrabase. V súčasnosti hru na tomto nástroji vyučuje Daniel Hic ml., DiS. art, Mgr. art. Ján Komišák DiS. art, Filip Lipka, DiS. art, Ľuboš Šlang a Barnabáš Hangonyi. V štúdiu hry na husliach na konzervatóriách pokračovali Patrik Bokšanský a Ľubomír Šlang z triedy RNDr. Ivana Zbihleja.

Hudobná náuka

Prvým vyučujúcim predmetu hudobná náuka bol Michal Kolcun, neskôr Jozef Mražik, Ľudmila Jakubčová, Mgr. Simona Petričková, v súčasnosti Mgr. Tomáš Jakubčo - vedúca predmetovej komisie hudobnej náuky, sólového a zborového spevu, Mgr. Ľudmila Veľasová, DiS. art a Mgr. Tatiana Karlíková.. Každoročne sa žiaci všetkých ročníkov hudobného odboru zapájajú do celoslovenskej vedomostno - teoretickej súťaže Hnúšťanský akord  organizovanej  Základnou umeleckou školou v Hnúšti. Mimoriadne obľúbené sú aj návštevy divadelných predstavení v Divadle Jánoša Záborského v Prešove a Štátnom divadle v Košiciach, kde sa v žiakoch prehlbuje umelecké a estetické cítenie. 

Školský orchester

Základy školského orchestra položil Jozef Kačmár st. Jeho pokračovateľmi boli Dušan Leško, Barnabáš Hangonyi, Mgr. Lenka Bangová a v súčasnosti Daniel Hic DiS. art st.
V školskom orchestri účinkujú žiaci a pedagógovia sláčikového, dychového, akordeónového a klavírneho oddelenia, jeho rozsiahly repertoár pozostáva so skladieb rôznych žánrov. Školský orchester je aktívnym účastníkom mnohých koncertov. Skúsenosti nadobudnuté pôsobením v tomto umeleckom telese mnohí absolventi našej školy úspešne využívajú účinkovaním v rôznych súboroch a hudobných skupinách. 

Literárno – dramatický odbor

Literárno – dramatický odbor začal svoju činnosť v školskom roku 1988 / 1989 pod vedením Mgr. Evy Bandžuchovej. V ďalších rokoch v ňom vyučovali Mgr. Helena Vargová, Mgr. Miloslav Cimbala, Michaela Sušinová, Mgr. Daniela Ličková, Mária Sopková, Mgr. Katarína Gumanová. Popri štúdiu prednesu, ako individuálnej formy umeleckého prejavu, sa žiaci zdokonaľujú v skupinových nácvikoch a verejných vystúpeniach, úspešne sa prezentujú na súťažiach v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov Kubín. Divadelný súbor Búrka sa každoročne zúčastňuje súťažnej prehliadky detských divadelných súborov Rozprávkový Stropkov a celoslovenskej prehliadky pantomímy a pohybového divadla PAN v Liptovskom Mikuláši. 

Tanečný odbor

Tanečný odbor v ZUŠ F. Veselého je spolu s literárno-dramatickým odborom jedným z najmladších . Vznikol školskom roku 2004 / 2005 a jeho zakladateľom bol Milan Vaňuga. Jeho nasledovníkmi boli Viktória Miňová, Jana Haňáková, Mgr. Janetta Repická, Ján Fečko, Ivona Majirská – Partiková, Rudolf Dvorský, Mgr. Daniela Ličková, Mária Sopková, Jaroslava Jakubišinová, DiS. art. Žiaci tanečného odboru sa pravidelne zúčastňujú koncertov v našej škole a v meste Stropkov. Tanečné kreácie v podaní nádejných začínajúcich tanečníkov získali popredné miesta v regionálnej súťažnej prehliadke Vo víre tanca, Pohyb bez bariér a súťaži detských folklórnych súborov. Absolventi tanečného odboru sa úspešne uplatňujú v rôznych tanečných súboroch. 

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor  bol zriadený 1. septembra 1973, vyučovali v ňom Katarína Šimková, Edita Fedorková, Marta Slivková, Viera Guzlejová, Mgr. Jana Bilecová, Mgr. Jaroslava Fedoríková, Antón Križanovský, Mgr. Hedviga Šaková. Žiaci výtvarného odboru zaznamenávali výrazne úspechy vo výtvarných súťažiach doma aj v zahraničí. Výtvarným odborom v našej škole prešli stovky žiakov a ich ďalší život navždy zostal naplnený túžbou po umeleckej tvorivosti. Mnohí z nich pokračovali v štúdiu na umeleckých stredných a vysokých školách. Medzi významných absolventov ZUŠ F. Veselého v Stropkove patria také osobnosti ako akademický maliar Peter Kocák PhD., Ing. arch. Emil Makara, akad. soch. Milan Remeta a doc. Miroslav Nicz, akad. mal. 

V súčasnosti vo výtvarnom odbore vyučujú Bc. Martina Sakarová, DiS.  – vedúca predmetovej komisie výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru a  Mgr. Dagmar Drančáková. Práce našich žiakov sú prezentované na celoslovenských a regionálnych súťažiach a výstavách v škole, v Mestskej knižnici v Stropkove a vo výstavných priestoroch Kultúrneho strediska mesta Stropkov. Každoročne pedagógovia spolu so svojimi žiakmi organizujú v priestoroch školy Deň otvorených dverí pre všetkých záujemcov o štúdium výtvarného umenia, zúčastňujú sa plenérov a umeleckých dielní v Prešovskom kraji a v susednom Poľsku.